Інформація для власників

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства з ініціативи наглядової ради.

Повне найменування товариства: Приватне  акціонерне товариство «Київський завод «Граніт»

Місцезнаходження товариства: Проспект Визволителів, 17, м. Київ,  02125.

Дата, час та місце  проведення позачергових загальних зборів:  26.12.2017 року о 10-00 годині за адресою: 02125, м. Київ, Проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у позачергових  загальних зборах: з 9-00 до 9-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах –  20.12.2017р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості  трьох осіб у складі: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії –  Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

  1. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Черненка Анатолія Юрійовича, секретарем зборів – Горобчишину С.А.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питання №3 «Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства»  приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питання №6 «Обрання голови та членів наглядової ради Товариства» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

  1. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, у зв»язку з  його приведенням  у відповідність до чинного законодавства. Затвердити статут в новій  редакції. Уповноважити Голову правління – генерального директора Мадалевича М.Л. на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

  1. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: уповноважити Голову правління – генерального директора Мадалевича М.Л. на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

  1. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Черненко Анатолiй Юрiйович, Безуглий Володимир Олексiйович, Ольховська Свiтлана Борисiвна.

  1. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
  2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та затвердження кошторису.

Проект рішення: укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління – генеральному директору Мадалевичу М.Л.- повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради  Товариства.

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії –  Горобчишина С. А., Смоленський В.П. припинити.

Для участі у Позачергових Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції  вносяться  не  пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних  зборів  акціонерного  товариства,  а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства – не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення позачергових  загальних  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів відповідно до чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м. Київ, Проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – генеральний директор  Мадалевич Микола Леонтійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http//www.zavodgranit.pat.ua.

Довідки за телефоном: : (044)516-57-44.                    Наглядова рада